Szkoła Podstawowa Wysocice
Szkoła Podstawowa Wysocice
Szkoła Podstawowa w Wysocicach
Szkoła Podstawowa w Wysocicach

Nowy sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

UWAGA  RODZICE!

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w2014r. –

„Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w2014r. – „Wyprawka szkolna”

 

 

1. Pomoc, o której mowa jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w

roku szkolnym 2014/2015

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wart.71b ust.3 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia zakupu zawierającego: imię  i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT.

 

Wyprawka szkolna obowiązuje uczniów klas II, III,dofinansowanie do kwoty 225 zł, klasy VI dofinansowanie do kwoty 325 zł - uczniów, których dochód nie przekracza kwoty netto na osobę 539 zł

Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę  w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 !

Do klasy I Rodzice nie kupują podręczników.

Podręcznik zostanie dostarczony do szkoły przez MEN, a następnie we wrześniu przekazany do użytku dzieciom.

Podręcznik będzie własnością szkoły.

Ćwiczeniówki i podręcznik do języka angielskiego zostaną zakupione przez szkołę i sfinansowane z dotacji przeznaczonej na ten cel przez MEN.

Rodzice sami zakupują tylko podręcznik do nauki religii.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014.d[...]
Dokument Microsoft Word [16.6 KB]

SZKOŁA  PODSTAWOWA

W  WYSOCICACHKONTAKT:Szkoła Podstawowa

w Wysocicach
Wysocice 46
32-075 Gołcza,  


Telefon:

12 389 94 27

 

e-mail: wysocice@wp.pl

           spwysocice@interia.pl

 

Skontaktuj się poprzez formularz kontaktowyPracujemy w następujących godzinach:


7.20-14.30Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© szkolapodstawowawysocice